• Nowy

Atut 360 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Substancja czynna: glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g

w 1 litrze środka (30,85 %).

59,50 zł
Brutto
Ilość
W magazynie

Substancja czynna

glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g

w 1 litrze środka (30,85 %).

Zezwolenie MRiRW nr R - 69/2013zn z dnia 24.05.2013 r.; ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 317/2017d z dnia 04.07.2017 r.

Działanie

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przez odbiorców nieprofesjonalnych w ogródkach działkowych i przydomowych, po zbiorach roślin uprawnych, na terenach przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin, w uprawach drzew owocowych oraz krzewów ozdobnych, na terenach nieużytkowanych rolniczo jak ścieżki, szczeliny kostki brukowej i płyt chodnikowych, wzdłuż płotów, murów, fundamentów, dróg dojazdowych, wzdłuż żywopłotów i ścieżek cmentarnych.

Środek ochrony roślin Atut 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Działanie na chwasty

Atut 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe

Na dawkę 30 ml/100m2: babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna;

Na dawkę 40 ml/100m2: gatunki wrażliwe na dawkę 30 ml/100m2 oraz jasnota purpurowa, pępawa zielona, powój polny, rogownica pospolita, rumianek pospolity, życica trwała;

Na dawkę 62,5 ml/100m2: gatunki wrażliwe na dawkę 40 ml/100m2 oraz bodziszek drobny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata.

Stosowanie środka

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

1. W ogródkach działkowych i przydomowych po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw jesiennych.

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni, na zielone intensywnie rosnące chwasty. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-40 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

Uwaga. W okresie występowania wysokich temperatur podczas dnia opryskiwać rano lub późnym popołudniem.

2. Stosowanie na terenach przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin (przed założeniem ogródka działkowego lub przydomowego).

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.

Przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-62,5 ml/100 m2.

W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

Uwagi:

  • Wyższe z zalecanych dawek środka stosować w okresie suchej pogody, szczególnie w przypadku silnego zachwaszczenia perzem oraz innymi chwastami wieloletnimi.
  • Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

3. Stosowanie w uprawach drzew owocowych oraz krzewów ozdobnych. Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:30-40 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

Uwagi:

  1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
  2.  Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

4. Stosowanie środka na terenach nieużytkowanych rolniczo jak ścieżki, szczeliny kostki brukowej i płyt chodnikowych, wzdłuż płotów, murów, fundamentów, dróg dojazdowych, wzdłuż żywopłotów i ścieżek cmentarnych.

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-62,5 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na powierzchni gdzie stosowano Atut 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5 - 7 dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

- przed wschodami chwastów,

- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,

- na rośliny mokre,

- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu)

2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

W czasie pracy ze środkiem ściśle przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Opryskiwać najlepiej w bezwietrzny dzień, ewentualnie podczas bardzo słabego wiatru niestwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i wykonującego zabieg.

Używać opryskiwacza z osłonami. Opryskiwać dokładnie wszystkie zielone części chwastów unikając ściekania cieczy użytkowej.

Rośliny rosnące w pobliżu i glebę zabezpieczyć przykrywając je np. folią plastikową. Po

wyschnięciu cieczy folię złożyć górną stroną do środka, aby podczas kolejnego jej użycia,

czystą (nie pryskaną środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny. Unikać chodzenia

po powierzchni uprzednio opryskiwanej, ze względu na możliwość uszkodzenia uprawianych

roślin cieczą użytkową przenoszoną na obuwiu.

Nie dopuścić do przedostania się środka do wody używanej do podlewania roślin, jak

również do zbiorników i cieków wodnych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Do opakowania ze środkiem dołączono naczynie miarowe.

Ciecz użytkową sporządzić w następujący sposób: do opryskiwacza wlać połowę potrzebnej

ilości wody, następnie całą wymaganą ilość środka, zamknąć szczelnie opryskiwacz i ciecz

użytkową wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Uzupełnić wodę do potrzebnej ilości, ciecz ponownie dokładnie wymieszać i niezwłocznie

zużyć.

W czasie opryskiwania okresowo mieszać ciecz w zbiorniku.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po skończonym zabiegu sprzęt użyty do sporządzania cieczy i opryskiwacz dokładnie

wymyć i wypłukać wodą.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania

cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Etykieta Atut 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

4

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

5-7 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

− w temperaturze 0 oC - 30oC

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony

roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących

postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Okres ważności - 2 lata

Dane Techniczne

Chwasty
Babka lancetowata
Chwastnica
Gwiazdnica
Mniszek
Perz