REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHEMIKOLOR

Regulamin obowiązuje od 01.01.2021


Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.chemikolor.pl prowadzony jest przez PUH CHEMIKOLOR Spółka Akcyjna, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145766, nr NIP 726-000-10-81, nr REGONU 4700017002, z siedzibą w Łodzi przy ul. Morgowej 4. Kapitał: 512.064,00 PLN w całości wpłacony, sklep@chemikolor.pl, (42) 519 848 695.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a firmą Chemikolor , zwaną dalej Sprzedającym lub Sklepem internetowym.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski.
 3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
 4. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta.
 6. Oferta cenowa towarów, prezentowana w sklepie internetowym, dotyczy i obowiązuje wyłącznie sprzedaży internetowej i jest różna od sprzedaży detalicznej prowadzonej w sklepach stacjonarnych. 


§ 2 Rejestracja

 1. W celu Rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, aktywne konto poczty elektronicznej (adres email), numer telefonu, hasło dostępu. W toku procedury Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedającego, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204). Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny.
 2. Klient nie powinien udostępniać swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.
 3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu.
 5. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres poczty elektronicznej sklep@chemikolor.pl
 6. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy, o której mowa w ust. 1 powyżej, wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy.


§ 3 Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu sklep.chemikolor.pl, lub pocztą elektroniczną na adres sklep@chemikolor.pl.
2. Z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Konta, w którym potwierdza, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, Klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient zobowiązany jest do przesłania w odrębnej wiadomości potwierdzenia, że akceptuje zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Brak potwierdzenia przez Klienta powyższej informacji skutkuje brakiem skutecznie zawartej umowy.
3. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e-mailem w terminie 2 dni roboczych i przyjęcie do realizacji.
4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, w momencie potwierdzenia przez Klienta danych zawartych w formularzu zamówienia,
- w przypadku zamówień płatnych na zasadzie przedpłaty – w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem faktury pro-forma na koncie bankowym PUH „CHEMIKOLOR” S.A. Bank ING O/Łódź numer 89-10501214-1000 0090 3218 8329.

5. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem okres realizacji może się wydłużyć. Klient jest informowany o stanie realizacji i terminie zamówienia.
o W przypadku sprzedaży promocyjnej przeznaczona ilość towarów jest ograniczona, a realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły niedostępne w magazynie w chwili składania zamówienia. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany.

7. Zamówienia i w konsekwencji nabycia grupy towarowej- środków ochrony roślin, mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie.

§ 4 Płatności

1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- za pobraniem – należność pobiera kurier dostarczający przesyłkę lub pobierana jest w Paczkomacie InPost,
- przelewem bankowym na konto sklepu internetowego sklep.chemikolor.pl (przedpłata całości wartości zamówienia)
– szybką płatnością online (Przelewy24/karta kredytowa) – bezpieczna forma płatności w Internecie kartami płatniczymi oraz tzw. szybkim przelewem z większości polskich banków.

3. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT:

- w przypadku zamówień płatnych na zasadzie przedpłaty faktura VAT jest wystawiana po otrzymaniu przez „CHEMIKOLOR” S.A. (na rachunek bankowy) zapłaty za sprzedany towar i Klient otrzymuje ją wraz z przesyłką.
- w przypadku zamówień płatnych za poleceniem pobrania, Klient otrzymuje najpierw od przewoźnika dostarczającego towar fakturę pro-forma. Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu przez „CHEMIKOLOR”S.A. należności za sprzedany towar i wysłana pocztą.

4. Całkowity koszt zamówienia stanowi wartość zamówionych towarów plus koszt przesyłki.


§ 5 Dostawa i odbiór towaru

1. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem poczty polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru bezpośrednio w sklepie.

2. Nie ma możliwości dostawy towaru poza granice Polski, klient zagraniczny może odebrać zakupiony towar osobiście w Sklepie lub zlecić wysyłkę do dowolnego miejsca na terenie Polski, powyższe podyktowane jest specyfiką sprzedawanych produktów (art. chemiczne, nasiona itp.). Obrót tym produktami na rynkach innych niż Polski może być regulowany szczególnymi przepisami, zatem Sprzedawca korzysta z uprawnienia przewidzianego art. 4 ust. 1 pkt.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE

3. Koszt transportu jest uzależniony od wagi przesyłki i rozmiarów przesyłki. Szczegóły opisane są na stronie Koszty wysyłki oraz każdorazowo podawany jest na formularzu zamówienia.


§ 6 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Prawo odstąpienia od zakupu przysługuje Użytkownikom będącym:

 •  Konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz
 • Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, rozumianych jako osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dokonujące zakupów niezwiązanych z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej,  zgodnie z przepisami ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

          zwanych dalej Konsumentami.

2. Klient będący Konsumentem, dokonujący zakupów w Sklepie, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem towarów, które będą dostarczane osobno, partiami lub w częściach – wówczas termin odstąpienia liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy partii lub części.

3. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku zakupu towarów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia (np. środki ochrony roślin).3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie się zgodził na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeśli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Odstąpienie od umowy dokonuje się w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego  Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:P. U.H. Chemikolor S.A., ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres : sklep@chemikolor.pl. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane pocztą elektroniczną Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie tego dokumentu za pomocą poczty elektronicznej.

§ 7 Reklamacje

1. Każdy Klient ma prawo złożyć reklamację dostarczonego Towaru.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.

3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone bezzwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamowanej przesyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad.

5. W sytuacji, gdy wymiana towaru na nowy lub wymieniony na inny nie będzie możliwa Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny.

6. Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest zbadać w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę stan dostarczonego Towaru, w szczególności jego ilość, kompletność oraz zgodność ze specyfikacją zawartą w umowie sprzedaży, a także sprawdzić merytoryczną oraz formalną poprawność wystawionego dowodu zakupu. W przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad technicznych albo uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest także sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół szkody, ze wskazaniem jej rodzaju oraz zakresu. Protokół jest podpisywany przez Klienta niebędącego Konsumentem oraz podmiot dostarczający Towar. Klient niebędący Konsumentem powinien również niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu.

7. Reklamacje należy przesłać pisemnie na adres Sprzedawcy: P.U.H. Chemikolor S.A., ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź
o Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres email albo listem poleconym.

8. Jeśli Sprzedający nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może zwrócić się o mediację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi.

9. Zasady oraz tryb procedury mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową w Łodzi, zmierzającą do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a Sprzedającym dostępne są na stronie internetowej: http://www.wiih.lodz.pl/?name=linki&id=5&id2=20.
 

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi na rzecz Klienta.

2. Dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez PUH Chemikolor jako administratora danych osobowych w celu:

-  świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie,
- w celach reklamacyjnych;
- w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, również w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. Podanie przez klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgłoszenie chęci poprawiania lub usuwania danych odbywa się po zalogowaniu się na konto Klienta, w zakładce Zarządzanie danymi osobowymi lub poprzez wysłanie maila na adres kontakt@chemikolor.pl .

5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajduje się w Polityce prywatności.

§ 9 Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego, wyglądu sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie do Sprzedającego.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sklepu internetowego, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w szczególności, w razie konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

2. Przedsiębiorca przestrzega zasad obowiązujących w kodeksie dobrych praktyk dla branży rolniczej (dostępne pod linkiem: http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/index.html) oraz przestrzega przepisów dotyczących obrotu chemikaliów w Polsce.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności, przepisy: ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy a dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta, jak również postanowienia Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.chemikolor.pl

4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby pozwanego.