Odpady opakowaniowe w podziale na rodzaj materiału można przekazać do odzysku lub recyklingu poprzez system zbiórki selektywnej prowadzony przez gminę lub przekazywanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin można zwracać w punktach handlowych, które mają w ofercie produkty będące środkami ochrony roślin.

ZNACZENIE OZNACZEŃ STOSOWANYCH NA OPAKOWANIACH PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

  E Produkt wybuchowy

F+ Produkt skrajnie łatwopalny

F  Produkt wysoce łatwopalny

Działanie uczulające, mutagenne, rakotwórczość, szkodliwe na rozrodczość, toksyczne
C Produkt żrący
0 Produkt niebezpieczny dla środowiska

Xn Produkt szkodliwy

T Produkt drażniący